• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване
Екипът...
Екипът...
...в действие

Основни цели и задачи на проекта:

За да се очертаят измеренията на трансформациите на българското село днес, ще бъдат изследвани трансформиращите го: 1. Социално значими актьори, носители на трансформациите в българските села към настоящия момент; 2. Модели на индивидуален и колективен жизнен и биографичен опит и форми на съвместяване на поне няколко позиции; 3. Трансформациите на идентичностите и паметта в съвременното българско село, като се обърне специално внимание на случаи на по-специфични противоречиви наследявания на статукво и идентичност, но и предаване/овладяване на паметта, индивидуални и колективни стратегии за справяне с новото, „преоткриване“ на наследствата и „изобретяване на традициите“ и др.
+ Теренни изследвания

Проучването е пътуване. Запознайте се с теренната ни работа и научно пътуване.

+ Изложби

Снимковият и видео материал от нашето изследователско пътуване под формата на изложби.

+ Семинари

Продължаваме да надграждаме в научните семинари...

+ Конференции

Представяме резултатите от нашите проучвания в научни конференции

 

    "Летописната книга на НЧ „Иван Буюклиев“ в село Пчеларово е архивен документ със специален статут – тя е депозирана в Държавен архив-Кърджали, но ръкописно копие от нея се пази и в самото читалище. Това е знак за значимото място, което има този летопис за местната общност, той представя „истинският“ разказ за нейното миналото. Настоящият текст изгражда анализа върху няколко откъса от летописната книга от 80-те години на ХХ век, чийто смисъл се разгръща на фона на по-широките социо-културни процеси от периода. Отделните записи представляват аргументи за изключителността на селото и читалището, те биват натоварени със значимост от различен характер – читалището като културен, младежки център и „изобретател“ на традиции, а селото като източник на „културност“, образцовост и национална значимост.

Съвременните интерпретации интегрират тези осмислянията на селото и читалището в актуализирана мрежа от значения в перспективата на протичащите процеси и трансформации. Разказването за миналото позволява да се консолидира общностната памет и да се утвърди идентичността."

Резюме-тийзър на статията на гл.ас. д-р Мария Кисикова. Очаквайте пълната статия скоро в специализираното издание по прокта!