• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Практическата логика и етнометодологията, социално породената уязвимост и страдание, социоанализата на не/успешното самонаследяване са областите, които фокусират научните й интереси.

В проекта Милена е ангажирана с разработване, адаптиране и прилагане на методологическия инструментариум на теоретичния проект за социоанализа на самонаследяването към терена на българското село за социологическата част на екипа. В самостоятелната си изследователска работа се фокусира върху субектно центрирана диагностика на емпирични казуси на успешно самонаследяване в контекста на личностната идентичност и нейните жизнени „стратегии“ (в смисъл на Бурдийо) на обвързването й с местното  историческо и културно наследство.

Село в преход Facebook