• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

 

Проект

 

„Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: 

памет, идентичност, наследяване

 

Финансиран от Фонд Научни изследвания с договор КП06-Н40/5

Кратки описания на научно-изследователски семинари

1)    Научно-изследователски семинар 25.02.2020г.

В рамките на работният семинар бяха обсъдени работната програма на проекта, аналитичната концептуална рамка на проекта и методиката за провеждането на изследванията.

2)    Научно-изследователски семинар 23.04.2020г.

В рамките на научно-изследователският семинар доц. д-р Красимира Кръстанова представи и обобщи направени до този момент изследвания върху селата в Европа и България. В рамките на доклада си доц. Кръстанова представи една типология на изследванията, включваща в себе си както икономиката и начина на живота в селата, така и трансформациите, които протичат в селата. Вторият доклад на д-р Анелия Авджиева, озаглавен „Подходи в културната география“ имаше за цел да представи методологията на културната география и как тя би могла да бъде полезна за целите на проекта.

По време на панелът „Предизвикателството COVID-19” екипът на проекта обсъди промените и трансформациите, които протичат в българските села по време на пандемията и възможните последствия за тях в краткосрочен и дългосрочен план.

 

3)    Научно-изследователски семинар 28.05.2020г.

В рамките на научно-изследователският семинар доц. д-р Валентина Ганева-Райчева представи обобщени резултати от своите изследвания към проект „Градината“.

Вторият доклад на гл. ас. д-р Елица Стоилова представи обобщени резултати от нейната изследователска работа, касаеща проблематиката на локалното.

Третия доклад на гл. ас. д-р Стоян Антонов представи неговите методологически рефлексии върху докторската дисертация на Лиза ле Февр, свързаната с проблема за остаряването и депопулацията в едно село в северозападна България и малък южен град в Родопите.

4)    Научно-изследователски семинар 25.06.2020г.

В рамките на научно-изследователският семинар членовете на екипа на проекта представиха своите предварителни заявки за провеждането на теренни изследвания и обсъдиха възможностите за формирането на интердисциплинарни екипи за работа на терен.

По време на заседанията  от семинара бяха обсъдени спецификите на отделни населени места като с. Пчеларово (Мария Кисикова), с. Ръжево Конаре (Стойка Пенкова), с. Баничан (Валентина Райчева), селата около Ивайловградско (Анелия Авджиева), екоселищата (Анелия Манова), с. Черешово (Стоян Антонов), с. Горни Воден (Милена Ташева).

5)    Научно-изследователски семинар 16.07.2020г.

В рамките на научно-изследователският семинар гл. ас. д-р Милена Ташева представи теоретичният хоризонт и проблемите, които има за цел да анализа социоанализата на самонаследяването.

6)    Научно-изследователски семинар 25.07.2020г.

В рамките на научно-изследователският семинар по формата на методологически рефлексии бяха обсъдени теренните посещения на екипа на проекта, проведени на територията на община Ивайловград в селата Камилски дол, Ламбух, Мандрица, Покрован, Свирачи, Славеево, и Хухла в периода 22-26.07.2020г.

 

7)    Научно-изследователски семинар 30.10.2020

 

В рамките на семинара доц. д-р Сийка Ковачева представи своите актуални изследвания, свързани с проблематиката за жизнените преходи на младите хора в България и специфичните изследователски и методологически подходи при изследването на младежта. В рамките на изложението си доц. Ковачева акцентира върху възможностите за извличане на разбиране относно сложните взаимодействия между структурните възможности и ограничения, в които тези жизнени преходи са положени, както и институционалните форми на подкрепа и субективната активност на младите хора.