• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

Селото, което е обект на настоящия проект, е „трансформиращото (се) село“, т.е. селата, в които старите до-модерни и модерни (вкл. социалистическа модерност) форми на селско живеене се трансформират в нещо друго, което все още няма име и ясна форма. В този случай ще потърсим зародишите на тези форми и начините, по които те трансформират социалната тъкан. Това налага работа по границите на отделните дисциплини и използването на интердисциплинарни подходи. Границата предполага засрещане и работа по договаряне на концептуални и инструментални дефиниции и тази среща е в технологията на промяната, визуализациите на трансформациите и стратегиите на наследяване на „билòто“, потърсени в оче-видно-то. Основният  предмет на изследването е трансформиращото (се) българско село, т.е. промените в биографичния и жизнен опит на неговите жители. 

За да се очертаят измеренията на трансформациите на българското село днес, ще бъдат изследвани трансформиращите го:

 1. социално значими актьори, носители на трансформациите в българските села към настоящия момент;

2. модели на  индивидуален и колективен жизнен и биографичен опит и форми на съвместяване на поне няколко позиции едновременно, наследени, но и придобити вследствие на промените в социалната тъкан през последните 30 години в България;

3. трансформациите на идентичностите и паметта в съвременното българско село, като се обърне специално внимание на случаи на по-специфични противоречиви наследявания на статукво и идентичност, но и предаване/овладяване на паметта, индивидуални и колективни стратегии за справяне с новото, „преоткриване“ на наследствата и „изобретяване на традициите“ и др., които се превръщат и в стратегии за локално развитие и промяна на селата.

 

Регистрирането и анализирането им е особено важно с оглед на демографското, културното и социално-икономическото развитие както на малките общности, така и на обществото като цяло. В най-общ план социално-културните последици от тези трансформации допринасят за културни и социални промени в сферите на малките общности и обществото като цяло, които от своя страна рефлектират върху тяхното развитие като социални съвкупности и като носители на определена култура.