• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване
Екипът...
Екипът...
...в действие

Основни цели и задачи на проекта:

За да се очертаят измеренията на трансформациите на българското село днес, ще бъдат изследвани трансформиращите го: 1. Социално значими актьори, носители на трансформациите в българските села към настоящия момент; 2. Модели на индивидуален и колективен жизнен и биографичен опит и форми на съвместяване на поне няколко позиции; 3. Трансформациите на идентичностите и паметта в съвременното българско село, като се обърне специално внимание на случаи на по-специфични противоречиви наследявания на статукво и идентичност, но и предаване/овладяване на паметта, индивидуални и колективни стратегии за справяне с новото, „преоткриване“ на наследствата и „изобретяване на традициите“ и др.
+ Теренни изследвания

Проучването е пътуване. Запознайте се с теренната ни работа и научно пътуване.

+ Изложби

Снимковият и видео материал от нашето изследователско пътуване под формата на изложби.

+ Семинари

Продължаваме да надграждаме в научните семинари...

+ Конференции

Представяме резултатите от нашите проучвания в научни конференции

 

  "Текстът засреща теоретичния контекст на социоанализата на самонаследяването с емпиричния контекст на българското село чрез анализ на жизнени преходи и биографични стратегии в конкретен емпиричен казус. Първоначално е реферирана теоретичната рамка на следбурдийовиската социоанализа и са представени използваните методологични похвати. Социоаналитичната перспектива към биографичната траектория и жизнените преходи на конкретна личностна идентичност яви характерна за изследваното лице стратегия на „практическия усет“. Тя разгръщаща се чрез една повтаряща се инвестиционна структура, която фундира множество изказвания и има функциите на символен нерв.

Именно той, пронизвайки твърде различните биографични епизоди, всъщност ги навързва в единството на една на пръв поглед разнопосочна, но всъщност вътрешно непротиворечива жизнена траектория."

Резюме-тийзър на статията на доц. д-р Милена Ташева. Очаквайте пълната статия скоро в специализираното издание по прокта!