• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване
Екипът...
Екипът...
...в действие

Основни цели и задачи на проекта:

„Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ е интердисциплинарен изследователски проект, който има за цел да очертае измеренията на трансформациите на българското село днес и да изследва трансформиращите го социално значими актьори. Проектът проследява и анализира модели на индивидуален и колективен жизнен и биографичен опит и форми на съвместяване на поне няколко социални позиции. Изследователският ни подход към разнородните трансформации на идентичностите и паметта в съвременното българско село включва също документиране и анализ на случаи на по-специфични противоречиви наследявания на статукво и идентичност. Друг изследователски фокус са механизмите и стратегиите за предаване/овладяване на паметта, индивидуални и колективни стратегии за справяне с новото, „преоткриване“ на наследствата и „изобретяване на традициите“ и др.
+ Теренни изследвания

Проучването е пътуване. Запознайте се с теренната ни работа и научно пътуване.

+ Изложби

Снимковият и видео материал от нашето изследователско пътуване под формата на изложби.

+ Семинари

Продължаваме да надграждаме в научните семинари...

+ Конференции

Представяме резултатите от нашите проучвания в научни конференции

Урбанизацията е процес на модернизиране в социален, икономически, демографски и културен аспект на население места в страната. Той е свързан с вътрешни миграционни движения и концентрация на населението в градовете.Тези движения са предизвикани от икономически фактори (развитие на специфични сектори в икономиката – напр. индустриализацията по време на социализма, а в съвременния етап – дигитализацията и цифровизацията в икономиката), необходимостта от работна сила, промени в образованието (развитие на системата от училища и университети и колежи в определени градове), подобряване на бита, условията на живот и (културното) потребление в градовете. Урбанизацията се измерва чрез дела на градского население, гъстотата на населението в населените места, появата на градски агломерации, битовата осигуреност и социално-жилищната инфраструктура на населените места. Обратният процес на урбанизацията е рустификацията - в съвременния период (миграции към селата) този процес се развива под въздействието на екологични причини и търсене на по-спокоен живот в малки населени места, най-вече близо до големите градове, добрите условия на живот и наличието на развити комуникационни и транспортни връзки с градските центрове.

Подробности ще намерите в пълната презентация на доц. д-р Елица Димитрова.