• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване
Екипът...
Екипът...
...в действие

Основни цели и задачи на проекта:

За да се очертаят измеренията на трансформациите на българското село днес, ще бъдат изследвани трансформиращите го: 1. Социално значими актьори, носители на трансформациите в българските села към настоящия момент; 2. Модели на индивидуален и колективен жизнен и биографичен опит и форми на съвместяване на поне няколко позиции; 3. Трансформациите на идентичностите и паметта в съвременното българско село, като се обърне специално внимание на случаи на по-специфични противоречиви наследявания на статукво и идентичност, но и предаване/овладяване на паметта, индивидуални и колективни стратегии за справяне с новото, „преоткриване“ на наследствата и „изобретяване на традициите“ и др.
+ Теренни изследвания

Проучването е пътуване. Запознайте се с теренната ни работа и научно пътуване.

+ Изложби

Снимковият и видео материал от нашето изследователско пътуване под формата на изложби.

+ Семинари

Продължаваме да надграждаме в научните семинари...

+ Конференции

Представяме резултатите от нашите проучвания в научни конференции

 

Текстът е първа стъпка в осмисляне на образите на „дивото“ и „комфорта/удобното“ и като понятия, които влияят не само върху трансформациите на пространството, разглеждано като природен и социо-културен конструкт, но и върху изборите, провокиращи преходите в жизнения път на човека в търсене на възможни пътища за справяне с различни кризи, каквито са тези на остаряването и наследяването.  Образите са изградени отдолу-нагоре от местни, приходящи, завърнали се и наследници в погранични села в община Ивайловград в България.

„Дивото“ е представено като връзка с природата и географските особености, както и обитаване и обживяване на обширни географски пространства; проявление на личностната свобода и търсен път за справяне с остаряването и поддържане на социалната, културна и трудова ангажираност; липса на перспектива за оставане и развитие, но и потенциал за устойчиво развитие за активните местни актьори. „Комфортът/удобното“ като инвестиция и трансформация на старата къща и двора; споделяне и взаимопомощ; условие за посрещане на наследници и гости; през публичните пространства на селото.